หน้าแรก
 คำแนะนำการใช้บทเรียน
 ข้อมูลรายวิชา
 Notepad
 แบบทดสอบก่อนเรียน
 แบบทดสอบหลังเรียน
 1 รู้จัก HTML5
 2 โครงสร้างพื้นฐาน HTML5
 3 รู้จัก CSS3
 4 การเชื่อมโยง
 5 การสร้างตาราง
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง สร้างเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML5 ร่วมกับ CSS3
รายวิชา ง 23102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 
     มาตรฐาน ง 3.1
 
                 เข้าใจเห็นคุณค่า  และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร
                 การแก้ปัญหาการทำงานและอาชีพ อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม
     ตัวชี้วัด
 
                  ม.3/2   เขียนโปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐาน
                            
     สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
                 หลักการพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม                  
                 1. แนวคิดและหลักการโปรแกรม โครงสร้างโปรแกรม ตัวแปร การลำดับคำสั่ง การตรวจสอบเงื่อนไข       
                     การควบคุมโปรแกรม   คำสั่งแสดงผล  และรับข้อมูล การเขียนโปรแกรมแบบง่ายๆ
                 2. การเขียนสคริปต์  เช่น  จาวาสคริปต์   แฟลช
                                      
    สาระการเรียนรู้
 
                 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML5 และการจัดรูปแบบเอกสารเว็บเพจ
                 ในลักษณะต่างๆ โดยใช้ CSS3
    จุดประสงค์การเรียนรู้
 
                 1. นักเรียนสามารถบอกโครงสร้างพื้นฐานของ HTML5 ได้
                 2. นักเรียนสามารถใช้ Tag และ Element ได้
                 3. นักเรียนสามารถใช้ Attributes ได้
                 4. นักเรียนสามารถจสร้างเว็บเพจได้
                 5. นักเรียนสามารถจัดรูปแบบเว็บเพจด้วย CSS3 ได้
                 6. นักเรียนสามารถเชื่อมโยงเว็บเพจในรูปแบบต่างๆได้
                 7. นักเรียนสามารถแทรกรูปภาพ และ มัลติมีเดียได้
                 8. นักเรียนสามารถสร้างตารางได้
                 9. นักเรียนสามารถสร้างเว็บไซต์ได้