หน้าแรก
 คำแนะนำการใช้บทเรียน
 ข้อมูลรายวิชา
 Notepad
 แบบทดสอบก่อนเรียน
 แบบทดสอบหลังเรียน
 1 รู้จัก HTML5
 2 โครงสร้างพื้นฐาน HTML5
 3 รู้จัก CSS3
    จุดประสงค์การเรียนรู้
    เกี่ยวกับ CSS3
    การจัดรูปแบบข้อความ
    รูปภาพ
    มัลติมีเดีย
    ลองทำดู รู้ปฏิบัติ
   แบบฝึกหัดที่ 3
 4 การเชื่อมโยง
 5 การสร้างตาราง
 

 

 
                          1. นักเรียนสามารถบอกความหมายของ CSS3 ได้
                          2. นักเรียนสามารถบอกรูปแบบสไตล์ของ CSS3 ได้
                          3. นักเรียนสามารถจัดรูปแบบข้อความด้วย CSS3 ได้
                          4. นักเรียนสามารถแทรกรูปภาพได้
                          5. นักเรียนสามารถแทรกมัลติมีเดียได้
                          6. นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการตกแต่งเว็บเพจในรูปแบบต่างๆได้