หน้าแรก
 คำแนะนำการใช้บทเรียน
 ข้อมูลรายวิชา
 Notepad
 แบบทดสอบก่อนเรียน
 แบบทดสอบหลังเรียน
 1 รู้จัก HTML5
 2 โครงสร้างพื้นฐาน HTML5
 3 รู้จัก CSS3
    จุดประสงค์การเรียนรู้
    เกี่ยวกับ CSS3
            Property
            การกำหนดสไตล์
            การกำหนดสี
            การกำหนดหน่วย
    การจัดรูปแบบข้อความ
    รูปภาพ
    มัลติมีเดีย
    ลองทำดู รู้ปฏิบัติ
    แบบฝึกหัดที่ 3
 4 การเชื่อมโยง
 5 การสร้างตาราง
 

 

         CSS (Cascading style sheet) เป็นคำสั่งที่ใช้ในการจัดรูปแบบเอกสารเว็บเพจในลักษณะต่างๆ
          เช่น สี , พื้นหลัง , เส้นขอบ หรือตัวอักษร เป็นต้น โดย CSS ถูกสร้างขึ้นมาครั้งแรกเมื่อปี 1997 และมีการ
          พัฒนาเรื่อยมาตั้งแต่เวอร์ชั่น 1 , 2 และปัจจุบัน คือ เวอร์ชั่น 3 ที่เรียกว่า CSS3   
               แม้ว่า HTML จะมีทั้งแท็ก และ แอตทริบิวต์บางส่วนที่สามารถจัดรูปแบบเอกสารได้ แต่ก็ยังไม่ครอบคลุม
          การใช้งาน พร้อมทั้งขาดความยืดหยุ่นไม่สามารถจัดรูปแบบที่ซับซ้อนได้  ดังนั้นทางองค์กร W3C และกลุ่ม
          สร้าง Web browser จึงเน้นใช้ CSS จัดรูปแบบเว็บเพจมากกว่าใช้แอตทริบิวต์ของ HTML จะเห็นได้จาก
          HTML5 ได้มีการยกเลิกแอตทริบิวต์เกือบทั้งหมด เพื่อให้เกิดการแยกส่วนอย่างชัดเจน ระหว่าง HTML และ
          CSS

 
            W3C หรือ World Wide Web Consortium เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ทำงานด้านการพัฒนา
           เทคโนโลยีเว็บ ทำหน้าที่จัดระบบมาตรฐานที่ใช้งานบน World Wide Web (WWW)