หน้าแรก
 คำแนะนำการใช้บทเรียน
 ข้อมูลรายวิชา
 Notepad
 แบบทดสอบก่อนเรียน
 แบบทดสอบหลังเรียน
 1 รู้จัก HTML5
 2 โครงสร้างพื้นฐาน HTML5
 3 รู้จัก CSS3
 4 การเชื่อมโยง
 5 การสร้างตาราง
 
 

 

 

 
HTML (Hypertext Makeup Language) เป็นภาษาในการกำหนดโครงร่างของเอกสารเว็บเพจ
CSS (Cascading Style Sheets) คำสั่งที่ใช้ในการจัดรูปแบบเอกสารเว็บเพจในลักษณะต่างๆ ซึ่งใช้ควบคู่กับ HTML
 
 
 
 
เพื่อประสิทธิการแสดงผลของเว็บไซต์ที่ดีที่สุด ควรใช้ Web browser ที่รองรับ HTML5 และ CSS3
โดยดูตารางการใช้ Web browser ที่ http://fmbip.com/litmus
และควรปรับ Zoom หน้าเว็บเพจ ไม่ต่ำกว่า 100%