หน้าแรก
 คำแนะนำการใช้บทเรียน
 ข้อมูลรายวิชา
 Notepad
 แบบทดสอบก่อนเรียน
 แบบทดสอบหลังเรียน
 1 รู้จัก HTML5
     จุดประสงค์การเรียนรู้
     เกี่ยวกับ HTML5
     Tag และ Element
     Attributes
     ลองทำดู รู้ปฏิบัติ
     แบบฝึกหัดที่ 1
 2 โครงสร้างพื้นฐาน HTML5
 3 รู้จัก CSS3
 4 การเชื่อมโยง
 5 การสร้างตาราง