หน้าแรก
 คำแนะนำการใช้บทเรียน
 ข้อมูลรายวิชา
 Notepad
 แบบทดสอบก่อนเรียน
 แบบทดสอบหลังเรียน
 1 รู้จัก HTML5
 2 โครงสร้างพื้นฐาน HTML5
 3 รู้จัก CSS3
   จุดประสงค์การเรียนรู้
   เกี่ยวกับ CSS3
   การจัดรูปแบบข้อความ
   รูปภาพ
   มัลติมีเดีย
   ลองทำดู รู้ปฏิบัติ
   แบบฝึกหัดที่ 3
 4 การเชื่อมโยง
 5 การสร้างตาราง
 


 

 

 

 

   
 
การเล่นไฟล์มัลติมีเดียบนเว็บ
 
                    ใน HTML5 มีแท็กที่ใช้สำหรับเล่นไฟล์มัลติมีเดียที่เป็นวีดีโอ <video> และ เสียง <audio>
              แต่ละแท็กยังมีข้อจำกัดในเรื่องชนิดของไฟล์ที่รองรับ รวมถึง Web browser บางตัวยังรองรับ
              ไม่ตรงกันทั้งหมด
             
        
          
     ที่มา : http://fmbip.com/litmus
 

การเลือกเล่นไฟล์ที่รองรับ

              ทั้งแท็ก <video> และ <audio> สามารถรองรับไฟล์ได้มากกว่า 1 ชนิด แต่ Web browser บางตัว
        อาจจะไม่รองรับไฟล์ทุกชนิด แต่สามารถแก้ปัญหาดังกล่าว โดยการแปลงไฟล์เป็นหลายๆชนิดที่ Web browser
        รองรับ แล้วระบุไฟล์ดังกล่าวด้วยแท็ก <source>  ซ้อนไว้ในแท็ก <video>  หรือ <audio>