หน้าแรก
 คำแนะนำการใช้บทเรียน
 ข้อมูลรายวิชา
 Notepad
 แบบทดสอบก่อนเรียน
 แบบทดสอบหลังเรียน
 1 รู้จัก HTML5
 2 โครงสร้างพื้นฐาน HTML5
 3 รู้จัก CSS3
 4 การเชื่อมโยง
 5 การสร้างตาราง
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 โปรแกรม Notepad
                 ในบทเรียนออนไลน์นี้จะสร้างเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML5 ร่วมกับ CSS3 โดยใช้โปรแกรม Notepad     
                 Notepad  จัดเป็นโปรแกรมประเภท Text Editor สามารถสร้างไฟล์หรือเขียนภาษา HTML ได้          
                 
 
                    การเรียกใช้งานโปรแกรม Notepad สามารถทำได้ดังนี้    
                   คลิกที่ Start --> เลือก Programs --> เลือก Accessories --> เลือก Notepad
 
 
                  โปรแกรม Notepad สำหรับสร้างเว็บไซต์