หน้าแรก
 คำแนะนำการใช้บทเรียน
 ข้อมูลรายวิชา
 Notepad
 แบบทดสอบก่อนเรียน
 แบบทดสอบหลังเรียน
 1 รู้จัก HTML5
 2 โครงสร้างพื้นฐาน HTML5
 3 รู้จัก CSS3
 4 การเชื่อมโยง
 5 การสร้างตาราง
    จุดประสงค์การเรียนรู้
   องค์ประกอบของตาราง
    การสร้างตาราง
    การยุบเซลล์ตาราง
    ลองทำดู รู้ปฏิบัติ
    แบบฝึกหัดที่ 5