หน้าแรก
 คำแนะนำการใช้บทเรียน
 ข้อมูลรายวิชา
 Notepad
 แบบทดสอบก่อนเรียน
 แบบทดสอบหลังเรียน
 1 รู้จัก HTML5
 2 โครงสร้างพื้นฐาน HTML5
 3 รู้จัก CSS3
 4 การเชื่อมโยง
ครูอุเบกขา เศรษฐศุภกูล
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
ชื่อ-สกุล นางสาวอุเบกขา เศรษฐศุภกูล (เดิมชื่อ นางสาวปาณิศา เศรษฐศุภกูล)
ตำแหน่งปัจจุบัน ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
Email panisa_tup@hotmail.com
   
ประวัติการศึกษา :
ปริญญาโท ครุศาตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) บริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (3 มิ.ย. 2554) Click
ปริญญาตรี ครุศาตรบัณฑิต (ค.บ.) คอมพิวเตอร์ศึกษา สถาบันราชภัฎสวนดุสิต (22 มี.ค. 2542) Click
มัธยมปลาย ม.6 โรงเรียนอรุณประดิษฐ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี (2535 - 2537)
มัธยมต้น ม.3 โรงเรียนเมืองปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (2532 - 2534)
ประถม ป.6 โรงเรียนบ้านตำหรุ (วิงประชาสงเคราะห์) อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (2526 - 2531)
   
ประวัติการทำงาน :  
2555 - 2560 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร (ตำแหน่งเลขที่  10067)
2544 - 2554 โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ สังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร (ตำแหน่งเลขที่  ขสล.นว.26(ป))
   
ประวัติรับราชการ :  
เริ่มบรรจุรับราชการ ตำแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ 3  วันที่  20 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2544
  โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ สังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ
สอบโอนย้าย ตำแหน่ง ครู คศ.1 วันที่ 5 เมษายน  พ.ศ. 2555
  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 Click
เลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ    วันที่ 27 มิถุนายน  พ.ศ. 2555  Click
เลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ    วันที่ 11 ธันวาคม  พ.ศ. 2558 Click
 
SAR : แบบบันทึกประเมินการปฏิบัติงานด้านการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2560 Click
  แบบบันทึกประเมินการปฏิบัติงานด้านการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2559 Click
  แบบบันทึกประเมินการปฏิบัติงานด้านการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2558 Click
  แบบบันทึกประเมินการปฏิบัติงานด้านการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557 Click
  แบบบันทึกประเมินการปฏิบัติงานด้านการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2556 Click
  สมุดบันทึกผลงานและคุณงามความดีของข้าราชการครู ปีการศึกษา 2556 - 2558 Click