หน้าแรก
 คำแนะนำการใช้บทเรียน
 ข้อมูลรายวิชา
 แบบทดสอบก่อนเรียน
 แบบทดสอบหลังเรียน
 1 รู้จักโครงงานคอมพิวเตอร์
 2 หลักการพัฒนาโครงงาน
 3 เค้าโครงข้อเสนอโครงงานฯ
 4 การเขียนรายงานโครงงานฯ
 ตัวอย่างโครงงานคอมฯ
    งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
 ตัวอย่างโครงงานฯ สสวท.
 ตัวอย่างรายงานโครงงานฯ
 ตัวอย่างผลงานโครงงานฯ
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง โครงงานคอมพิวเตอร์
รหัสวิชา ง 23102 รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 
     มาตรฐาน ง 3.1
                 เข้าใจเห็นคุณค่าและใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร
                 การแก้ปัญหาการทำงานและอาชีพ อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม
     ตัวชี้วัด
                  ม.3/1   อธิบายหลักการทำโครงงานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
                  ม.3/4   ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างสรรค์ชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ทำในชีวิตประจำวัน
                             ตามหลักการทำโครงงานอย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ
                            
     สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 
               1.หลักการทำโครงงานเป็นการพัฒนาผลงานที่เกิดจากการค้นคว้าดำเนินการพัฒนา
                  ตามความสนใจและความถนัดโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ                     
               2.การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างงานตามหลักการทำโครงงานโดยมีการอ้างอิงแหล่งข้อมูล
 ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ไม่คัดลอกผลงานผู้อื่น  ใช้คำสุภาพ และไม่สร้างความเสียหายแก่ผู้อื่น