หน้าแรก
 คำแนะนำการใช้บทเรียน
 ข้อมูลรายวิชา
 แบบทดสอบก่อนเรียน
 แบบทดสอบหลังเรียน
 1 รู้จักโครงงานคอมพิวเตอร์
     ความหมายโครงงานฯ
     องค์ประกอบโครงงานฯ
     คุณค่าของโครงงานฯ
     ประเภทของโครงงานฯ
     แบบฝึกหัด
 2 หลักการพัฒนาโครงงาน
 3 เค้าโครงข้อเสนอโครงงานฯ
 4 การเขียนรายงานโครงงานฯ
 ตัวอย่างโครงงานคอมฯ
    งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
 ตัวอย่างโครงงานฯ สสวท.
ตัวอย่างรายงานโครงงานฯ
 ตัวอย่างผลงานโครงงานฯ