หน้าแรก
 คำแนะนำการใช้บทเรียน
 ข้อมูลรายวิชา
 แบบทดสอบก่อนเรียน
 แบบทดสอบหลังเรียน
 1 รู้จักโครงงานคอมพิวเตอร์
 2 หลักการพัฒนาโครงงาน
    คัดเลือกหัวข้อโครงงาน
    ศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูล
    จัดทำเค้าโครงโครงงาน
    ดำเนินการพัฒนาโครงงาน
    เขียนรายงานโครงงาน
    นำเสนอโครงงาน
    แบบฝึกหัด
 3 เค้าโครงข้อเสนอโครงงานฯ
 4 การเขียนรายงานโครงงานฯ
 ตัวอย่างโครงงานคอมฯ
    งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
 ตัวอย่างโครงงานฯ สสวท.
 ตัวอย่างรายงานโครงงานฯ
 ตัวอย่างผลงานโครงงานฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อเค้าโครงของโครงงานได้รับความเห็นขอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว
ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการลงมือพัฒนาตามขั้นตอนที่วางแผนไว้ ดังนี้

   1 การเตรียมการ

           การเตรียมการ ต้องเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่จะใช้ในการ
   พัฒนาให้พร้อม และควรเตรียมสมุดบันทึกหรือบันทึกเป็นแฟ้มข้อความไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ สาหรับบันทึกการ
   ทำกิจกรรมต่างๆ ระหว่างการทำโครงงาน ได้แก่ ได้ปฏิบัติอย่างไร ได้ผลอย่างไร มีปัญหา และแก้ไขได้หรือไม่
   อย่างไร รวมทั้งข้อสังเกตต่างๆ ที่พบ

   2 การลงมือพัฒนา เป็นขั้นตอนการปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ในเค้าโครง แต่อาจเปลี่ยนแปลง
      หรือเพิ่มเติมได้ ถ้าเห็นว่าจะช่วยทำให้ผลงานดีขึ้น โดยยึดหลักการ ดังต่อไปนี้


     2.1 จัดระบบการทำ งานโดยทำ ส่วนที่เป็นหลักสา คัญๆ ให้แล้วเสร็จก่อน จึงต่อยทำ
           ส่วนที่เป็นส่วนประกอบหรือส่วนเสริมเพื่อให้โครงงานมีความสมบูรณ์มากขึ้น
     2.2 ในกรณีทำงานกลุ่ม ถ้ามีการแบ่งงานกันทำ ให้ตกลงรายละเอียดในการต่อเชื่อมชิ้นงานที่ชัดเจนด้วย                       เพื่อให้งานในภาพรวมมีคุณลักษณะหรือเป็นไปทางทิศเดียวกัน รวมทั้งการกำหนดเวลาแล้วเสร็จให้พร้อมกัน            เพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย้งกันในกลุ่ม
     2.3 พัฒนาโครงงานอย่างเป็นระบบ ขั้นตอนด้วยความละเอียดรอบคอบ และบันทึกข้อมูลไว้อย่างเป็นระบบ                      และครบถ้วนทุกขั้นตอน
     2.4 หากเกิดปัญหาระหว่างการพัฒนาโครงงาน ที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง
           ให้นำไปปรึกษากับครูที่ปรึกษาทันที

 

   3 การทดสอบผลงานและแก้ไข

            การตรวจสอบความถูกต้องของผลงานมีความจำเป็น เพื่อให้แน่ใจว่าผลงานที่พัฒนาขึ้นทำงานได้ถูกต้อง
   ตรงกับความต้องการ ที่ระบุไว้ในเป้าหมาย และทำด้วยประสิทธิภาพสูงด้วย

คำแนะนำการดำเนินการพัฒนาโครงงาน

        1.  เตรียมวัสดุอุปกรณ์และสถานที่ให้พร้อมก่อนลงมือปฏิบัติ
        2.  มีสมุดบันทึกกิจกรรมประจำวันว่าได้ทำอะไรไป  ได้ผลอย่างไร   มีปัญหาและข้อคิดเห็นอย่างไร
        3.  ปฏิบัติกิจกรรมด้วยความรอบคอบ  และบันทึกข้อมูลไว้ให้เป็นระเบียบและครบถ้วน
        4.  คำนึงถึงความประหยัดและความปลอดภัยในการทำงาน
        5.  พยายามทำตามแผนงานที่วางไว้ในตอนแรก  แต่อาจเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมบ้าง
             หลังจากที่ได้เริ่มต้นทำงานไปแล้วถ้าคิดว่าจะทำให้ผลดีขึ้น
        6.  ถ้าเป็นโครงงานที่มีการทดลอง ควรปฏิบัติการทดลองซ้ำเพื่อให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
        7.  ควรแบ่งงานเป็นส่วนย่อยๆและทำแต่ละส่วนให้สำเร็จ  ก่อนทำส่วนอื่นต่อไป
        8.  ควรทำงานส่วนที่เป็นหลักสำคัญๆให้เสร็จ จึงทำส่วนที่เป็นส่วนประกอบ  หรือส่วนเสริมเพื่อตกแต่ง
        9.  อย่าทำงานต่อเนื่องจนเมื่อยล้า  จะทำให้ขาดความระมัดระวัง
       10. ถ้าเป็นโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์  ควรคำนึงถึงความคงทนแข็งแรง  และขนาดที่เหมาะสม