หน้าแรก
 คำแนะนำการใช้บทเรียน
 ข้อมูลรายวิชา
 แบบทดสอบก่อนเรียน
 แบบทดสอบหลังเรียน
 1 รู้จักโครงงานคอมพิวเตอร์
     ความหมายโครงงานฯ
     องค์ประกอบโครงงานฯ
     คุณค่าของโครงงานฯ
     ประเภทของโครงงานฯ
     แบบฝึกหัด
 2 หลักการพัฒนาโครงงาน
 3 เค้าโครงข้อเสนอโครงงานฯ
 4 การเขียนรายงานโครงงานฯ
 ตัวอย่างโครงงานคอมฯ
    งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
 ตัวอย่างโครงงานฯ สสวท.
 ตัวอย่างรายงานโครงงานฯ
 ตัวอย่างผลงานโครงงานฯ
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
  
   1. เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์
                       
  2. ผู้เรียนเป็นคนริเริ่มและเลือกเรื่องที่จะศึกษา ค้นคว้า พัฒนาด้วยตนเอง
  3. ผู้เรียนเก็บรวบรวมข้อมูลหรือประดิษฐ์คิดค้นด้วยตนเองตามความสนใจ
  4. ผู้เรียนเป็นผู้วางแผนในการศึกษา สรุป และเสนอผลการศึกษาด้วยตนเอง
                              

  5. มีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน หรือผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ให้คำปรึกษา