หน้าแรก
 คำแนะนำการใช้บทเรียน
 ข้อมูลรายวิชา
 แบบทดสอบก่อนเรียน
 แบบทดสอบหลังเรียน
 1 รู้จักโครงงานคอมพิวเตอร์
 2 หลักการพัฒนาโครงงาน
 3 เค้าโครงข้อเสนอโครงงานฯ
 4 การเขียนรายงานโครงงานฯ
 ตัวอย่างโครงงานคอมฯ
    งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
 ตัวอย่างโครงงานฯ สสวท.
 ตัวอย่างรายงานโครงงานฯ
 ตัวอย่างผลงานโครงงานฯ
 

 

 

 

 

 
ตัวอย่าง รายงานโครงงานคอมพิวเตอร์
การประกวดแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟต์แวร์
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ