หน้าแรก
 คำแนะนำการใช้บทเรียน
 ข้อมูลรายวิชา
 แบบทดสอบก่อนเรียน
 แบบทดสอบหลังเรียน
 1 รู้จักโครงงานคอมพิวเตอร์
 2 หลักการพัฒนาโครงงาน
 3 เค้าโครงข้อเสนอโครงงานฯ
 4 การเขียนรายงานโครงงานฯ
 ตัวอย่างโครงงานคอมฯ
    งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
 ตัวอย่างโครงงานฯ สสวท.
 ตัวอย่างรายงานโครงงานฯ
 ตัวอย่างผลงานโครงงานฯ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขออภัยอาจมีข้อผิดพลาดเนื่องจากอยู่ระหว่างปรับปรุงพัฒนาค่ะ
เพื่อประสิทธิการแสดงผลของเว็บไซต์ที่ดีที่สุด ควรปรับ Zoom หน้าเว็บเพจไม่ต่ำกว่า 100%
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
นายชัชนันท์ วงศ์แก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
นายศุภณัฐ อเนกนำวงศ์ มัธยมศึกษาปีที่ 5/11
นายเกริกธัช คุณานุปถัมภ์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/7
รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับชาติ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66
วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560
นายภูมิปรินทร์ มะโน มัธยมศึกษาปีที่ 4/3
นายปวริษ วิริยคุณากร มัธยมศึกษาปีที่ 4/3
นายเกริกธัช คุณานุปถัมภ์ มัธยมศึกษาปีที่ 5/7
รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ (96 คะแนน) ระดับชาติ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 65
วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2559
เด็กชายภูมิปรินทร์ มะโน มัธยมศึกษาปีที่ 3/15
เด็กชายปวริษ วิริยะคุณากร มัธยมศึกษาปีที่ 3/15
นายชาญวิทย์ ล้อสมิทธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 3/15
 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 2
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 จังหวัดนครนายก
ปีการศึกษา 2560 วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2561
 
นายชัชนันท์ วงศ์แก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
นายศุภณัฐ อเนกนำวงศ์ มัธยมศึกษาปีที่ 5/11
นายเกริกธัช คุณานุปถัมภ์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/7
 
รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 1
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 จังหวัดจันทบุรี
วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2559
นายภูมิปรินทร์ มะโน มัธยมศึกษาปีที่ 4/3
นายปวริษ วิริยคุณากร มัธยมศึกษาปีที่ 4/3
นายเกริกธัช คุณานุปถัมภ์ มัธยมศึกษาปีที่ 5/7
รางวัลเหรียญเงิน
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 จังหวัดจันทบุรี
วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2559
เด็กชายธีรภัทร์ นาควิโรจน์ มัธยมศึกษาปีที่ 3/10
เด็กชายสรวิศ ปานช้าง มัธยมศึกษาปีที่ 3/10
เด็กชายธัชพล อนุชิตวรวงศ์ มัธยมศึกษาปีที่ 3/10
รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 65 จังหวัดอ่างทอง
วันที่ 13-15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
เด็กชายภูมิปรินทร์ มะโน มัธยมศึกษาปีที่ 3/15
เด็กชายปวริษ วิริยะคุณากร มัธยมศึกษาปีที่ 3/15
นายชาญวิทย์ ล้อสมิทธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 3/15
รางวัลเหรียญทอง
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 63 จังหวัดเพชรบุรี
วันที่ 24 - 26 ธันวาคม 2556
เด็กชายชนัญญู วนิชาชีวะ มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
เด็กชายวิชญ์พล โพธินาม มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
เด็กชายอัชอารีย์ มะแส มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
รางวัลเหรียญเงิน
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 62 จังหวัดระยอง
วันที่ 10 - 12 ธันวาคม 2555
เด็กหญิงอรรณา ลีเลิศพันธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 3/4
เด็กหญิงอภิชญา ค้ำโพธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 3/9
เด็กหญิงติณณา บุบผาสวรรค์
มัธยมศึกษาปีที่ 3/10
 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
 
รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 1
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
นายธนัตถ์ ปล้องเจริญ ม.5/1
นางสาวธัญรดา มหาสุคนธ์ ม.6/6
นายศุภณัฐ อเนกนาวงศ์ ม.6/11
รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
 
นายชัชนันท์ วงศ์แก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
นายศุภณัฐ อเนกนำวงศ์ มัธยมศึกษาปีที่ 5/11
นายเกริกธัช คุณานุปถัมภ์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/7
รางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศ อันดับ 2
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
เด็กชายกนกพล ลีลาบูรณพงศ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/15
เด็กชายปราณ นฤมิตรเวชการ มัธยมศึกษาปีที่ 1/15
เด็กชายอชิรวัชร บูรมาจักร มัธยมศึกษาปีที่ 1/15
รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559
 
นายภูมิปรินทร์ มะโน มัธยมศึกษาปีที่ 4/3
นายปวริษ วิริยคุณากร มัธยมศึกษาปีที่ 4/3
นายเกริกธัช คุณานุปถัมภ์ษา มัธยมศึกษาปีที่ 5/7
 
รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559
เด็กชายธีรภัทร์ นาควิโรจน์ มัธยมศึกษาปีที่ 3/10
เด็กชายสรวิศ ปานช้าง มัธยมศึกษาปีที่ 3/10
เด็กชายธัชพล อนุชิตวรวงศ์ มัธยมศึกษาปีที่ 3/10
 
รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558
เด็กชายภูมิปรินทร์ มะโน มัธยมศึกษาปีที่ 3/15
เด็กชายปวริษ วิริยะคุณากร มัธยมศึกษาปีที่ 3/15
นายชาญวิทย์ ล้อสมิทธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 3/15
รางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 1
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557
เด็กชายธนภูมิ แสงภักดีจิต มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
เด็กชายธนภัทร บุญญชาลี มัธยมศึกษาปีที่ 1/5
เด็กชายสินสกล โตอินทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/6
รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
วันที่ 13 สิงหาคม 2556
เด็กชายชนัญญู วนิชาชีวะ มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
เด็กชายวิชญ์พล โพธินาม มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
เด็กชายอัชอารีย์ มะแส มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
รางวัลเหรียญทองแดง
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
วันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2555
เด็กหญิงอภิชญา คำโพธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 3/9
เด็กหญิงติณณา บุบผาสวรรค์ มัธยมศึกษาปีที่ 3/10
เด็กหญิงวิรินญา วันหวัง มัธยมศึกษาปีที่ 3/10