หน้าแรก
 คำแนะนำการใช้บทเรียน
 ข้อมูลรายวิชา
 แบบทดสอบก่อนเรียน
 แบบทดสอบหลังเรียน
 1 รู้จักโครงงานคอมพิวเตอร์
 2 หลักการพัฒนาโครงงานฯ
 3 เค้าโครงข้อเสนอโครงงานฯ
 4 การเขียนรายงานโครงงานฯ
 ตัวอย่างโครงงานคอมฯ
    งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
 ตัวอย่างโครงงานฯ สสวท.
 ตัวอย่างรายงานโครงงานฯ
 ตัวอย่างผลงานโครงงานฯ
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
บทเรียนนี้ใช้เพื่อการศึกษา ประกอบด้วยหัวข้อบทเรียนต่าง ๆ
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อการเรียนของนักเรียน
นักเรียนต้องทำตามขั้นตอนที่กำหนด ปฏิบัติตามคำแนะนำและศึกษาตามลำดับหัวข้อดังต่อไปนี้
 
  1. ศึกษาคำแนะนำการใช้บทเรียนให้เข้าใจ ก่อนทำการเรียนในบทเรียน
  2. ศึกษาข้อมูลรายวิชา มาตรฐาน ตัวชี้วัด
  3. ก่อนเข้าศึกษาบทเรียน นักเรียนต้องทำแบบทดสอบก่อนเรียน ซึ่งมีทั้งหมด 30 ข้อ เวลาในการทำแบบทดสอบ 30 นาที
      ข้อสอบเป็นแบบเลือกตอบมีคำตอบที่ถูกเพียงคำตอบเดียว หลังจากทำแบบข้อสอบเสร็จนักเรียนจะทราบคะแนน
      ของการทำแบบทดสอบเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประเมินตนเอง
  4. ศึกษาบทเรียนตามลำดับเนื้อหา เมื่อนักเรียนศึกษาจบบทเรียนแต่ละบทเรียนเสร็จแล้ว
      ให้ทำแบบฝึกหัดประจำบทเรียนด้วย บทเรียนประกอบไปด้วย
                     บทเรียนที่ 1 รู้จักโครงงานคอมพิวเตอร์
                     บทเรียนที่ 2 หลักการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์
                     บทเรียนที่ 3 เค้าโครงข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์
                     บทเรียนที่ 4 การเขียนรายงานโครงงานคอมพิวเตอร์
  5. เมื่อศึกษาจบบทเรียน ให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน ซึ่งมีทั้งหมด 30 ข้อ เวลาในการทำแบบทดสอบ 30 นาที
      ข้อสอบเป็นแบบเลือกตอบมีคำตอบที่ถูกเพียงคำตอบเดียวหลังจากทำแบบข้อสอบเสร็จนักเรียนจะทราบคะแนน
      ของการทำแบบทดสอบพร้อมทั้งประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับใด
 
เพื่อประสิทธิการแสดงผลของเว็บไซต์ที่ดีที่สุด
ควรปรับ Zoom Web browser หน้าเว็บเพจ ไม่ต่ำกว่า 100%