หน้าแรก
 คำแนะนำการใช้บทเรียน
 ข้อมูลรายวิชา
 แบบทดสอบก่อนเรียน
 แบบทดสอบหลังเรียน
 1 รู้จักโครงงานคอมพิวเตอร์
     ความหมายโครงงานฯ
     องค์ประกอบโครงงานฯ
     คุณค่าของโครงงานฯ
     ประเภทของโครงงานฯ
     แบบฝึกหัด
 2 หลักการพัฒนาโครงงาน
 3 เค้าโครงข้อเสนอโครงงานฯ
 4 การเขียนรายงานโครงงานฯ
 ตัวอย่างโครงงานคอมฯ
    งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
 ตัวอย่างโครงงานฯ สสวท.
 ตัวอย่างรายงานโครงงานฯ
 ตัวอย่างผลงานโครงงานฯ
 
 

 

 

 

 

 

 
งานที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าตามความสนใจ
ความถนัดและความสามารถของผู้เรียน
โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ศึกษา ทดลอง แก้ปัญหาต่าง ๆ
เพื่อนำผลที่ได้มาประยุกต์ใช้งานจริง
โดยผู้เรียนจะหาหัวข้อโครงงานที่ตนเองสนใจ รวมทั้งเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ
และความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อสร้างผลงานตามความต้องการได้อย่างเหมาะสม
เรียนรู้และฝึกฝนการใช้ทักษะการใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ในการแก้ปัญหา
รวมทั้งการพัฒนาการสร้างผลงาน โดยมีครูเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำ
 
                      โครงงานคอมพิวเตอร์เป็นกิจกรรมการเรียนรู้
                      ให้ผู้เรียนเกิดความสามารถในด้านต่าง ๆ ดังนี้
                            1.ความสามารถในการสื่อสาร
                            2.ความสามารถในการคิด
                            3.ความสามารถในการแก้ปัญหา
                            4.ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
                            5.ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี