หน้าแรก
 คำแนะนำการใช้บทเรียน
 ข้อมูลรายวิชา
 แบบทดสอบก่อนเรียน
 แบบทดสอบหลังเรียน
 1 รู้จักโครงงานคอมพิวเตอร์
 2 หลักการพัฒนาโครงงาน
    คัดเลือกหัวข้อโครงงาน
    ศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูล
    จัดทำเค้าโครงโครงงาน
    ดำเนินการพัฒนาโครงงาน
    เขียนรายงานโครงงาน
    นำเสนอโครงงาน
    แบบฝึกหัด
 3 เค้าโครงข้อเสนอโครงงานฯ
 4 การเขียนรายงานโครงงานฯ
 ตัวอย่างโครงงานคอมฯ
    งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
 ตัวอย่างโครงงานฯ สสวท.
 ตัวอย่างรายงานโครงงานฯ
 ตัวอย่างผลงานโครงงานฯ
 
 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนสุดท้ายของการทำโครงงาน คือ การนำเสนอโครงงาน
สำหรับการนำเสนอในชั้นเรียนต่อหน้าเพื่อนๆ  ครูที่ปรึกษา หรือคณะกรรมการประเมิน
ผู้นำเสนอจะต้องสามารถตอบคำถามต่างๆ ที่ผู้ชมซักถามได้หากมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจ
ดังนั้น ผู้นำเสนอจะต้องเตรียมการให้พร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และผลงานที่นำเสนอตามหลักการดังนี้

   1.เตรียมความพร้อมก่อนนำเสนอ ควรปฏิบัติดังนี้
         1.1 เตรียมเนื้อหาที่นำเสนอ โดยทั่วไปจะใช้เวลาในการนำเสนอะประมาณ 15 นาที ดังนั้น
              จึงต้องเตรียมเนื้อหาให้พอเหมาะกับเวลาที่กำหนดให้
         1.2 เตรียมโปรแกรมที่นำเสนอ ควรเตรียมโปรแกรมที่นักเรียนได้พัฒนาขึ้นให้พร้อมและมีความสมบูรณ์มากที่สุด
         1.3 เตรียมร่างกายและจิตใจ ผู้นำเสนอต้องรักษาสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรงและมีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ               ไม่ควรเครียดและตื่นเต้นกับการนำเสนอมากเกินไปแต่ต้องมุ่งมั่นตั้งใจในการนำเสนอด้วยการลำดับการนำเสนอ
              และลำดับเนื้อหาให้พร้อม และควรซักซ้อมการนำเสนอมาล่วงหน้าเพื่อให้เพื่อนได้วิพากษ์วิจารณ์และ
              ปรับปรุงแก้ไขก่อนนำมาเสนอในชั้นเรียน
    2.แนวปฏิบัติในวันนำเสนอ ควรปฏิบัติดังนี้
         2.1 ตรงต่อเวลาและรักษาเวลา การตรงต่อเวลาเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์
               จึงต้องรักษาเวลาในการนำเสนอให้อยู่ในกรอบเวลาที่กำหนด
         2.2 การแต่งกาย การออกไปนำเสนองานหน้าชั้นเรียนผู้นำเสนอย่อมเป็นจุดเด่น จึงต้องแต่งกายให้สะอาดเรียบร้อย
               เป็นการเคารพผู้ฟังและเคารพสถานที่ และยังช่วยส่งเสริมให้โครงงานที่ตั้งใจทำมาอย่างเต็มความสามารถนั้น
               ดูดีและมีคุณค่ามากขึ้น
         2.3 การใช้คำพูด ต้องใช้คำพูดให้เหมาะสม สุภาพ อ่อนน้อม ไม่ก้าวร้าว อย่าแสดงคำพูดในลักษณะที่แสดงว่า
               ตัวเองเก่งหรือท้าทายผู้ฟัง เพราะไม่ว่าเรื่องใดก็ตามมักจะมีผู้รู้กว่าและรู้ก่อนเสมอ
         2.4 การสร้างบรรยากาศให้น่าฟัง การสร้างบรรยากาศด้วยรอยยิ้มของผู้นำเสนอเป็นเสน่ห์และเป็นปัจจัยหนึ่ง
               ที่จะช่วยลดความตื่นเต้นและสร้างความเป็นกันเองระหว่างผู้นำเสนอกับผู้ฟัง
         2.5 การจัดโครงสร้างการนำเสนอให้กะทัดรัด เนื่องจากมีข้อจำกัดเรื่องเวลา ควรเริ่มต้นจากการเกริ่นนำ                และเข้าสู่เนื้อหาที่นำเสนออย่างน่าสนใจและชวนติดตามด้วยน้ำเสียงและลีลาการพูด โดยนำเสนอ
               ในประเด็นหลักที่สำคัญและเป็นจุดเด่น และสรุปปิดท้ายด้วยผลที่เกิดจากโครงงานหรือผลงาน                สำหรับเวลาในการเกริ่นนำไม่ควรเกิน 10% ของเวลาทั้งหมด