หน้าแรก
 คำแนะนำการใช้บทเรียน
 ข้อมูลรายวิชา
 แบบทดสอบก่อนเรียน
 แบบทดสอบหลังเรียน
 1 รู้จักโครงงานคอมพิวเตอร์
 2 หลักการพัฒนาโครงงาน
    คัดเลือกหัวข้อโครงงาน
    ศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูล
    จัดทำเค้าโครงโครงงาน
    ดำเนินการพัฒนาโครงงาน
    เขียนรายงานโครงงาน
    นำเสนอโครงงาน
    แบบฝึกหัด
 3 เค้าโครงข้อเสนอโครงงานฯ
 4 การเขียนรายงานโครงงานฯ
 ตัวอย่างโครงงานคอมฯ
    งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
 ตัวอย่างโครงงานฯ สสวท.
 ตัวอย่างรายงานโครงงานฯ
 ตัวอย่างผลงานโครงงานฯ
 
 

 

 

      การนำเสนอโครงงานด้วยวาจา

           การนำเสนอหรือการพูดเสนอต่อที่ชุมชน หรือการนำเสนอนั้นเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ เป็นศาสตร์ที่เรียกว่า      วาทศาสตร์ เป็นศิลป์ที่เรียกว่า วาทศิลป์ ที่จัดว่าเป็นศาสตร์ เพราะได้รวบรวมวิธีการไว้อย่างมีระบบ มีหลักการ      สามารถฝึกฝนเล่าเรียนได้ ผู้ที่มีโอกาสนำเสนอตามหลักการ และกฎเกณฑ์ที่กำหนดไวจะสามารถนำเสนอได้ดี      ส่วนที่จัดว่าเป็นศิลป์นั้น เพราะสามารถนำหลักการที่เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ตามความเหมาะสม ความสามารถ
     ของแต่ละบุคคลโดยสอดแทรกกลเม็ด เทคนิคลงในเนื้อหาที่นำเสนอ ผู้นำเสนอที่มีคุณภาพจะสามารถนำเสนอ
     เป็นที่พอใจ สนใจ เข้าใจแก่ผู้ฟัง เรียกว่าเป็นผู้ใช้ศาสตร์การนำเสนออย่างมีศิลป์
 

      หลักการนำเสนอ
      ผู้นำเสนอควรยึดหลัก 3P  คือ
            1) การวางแผน (Planning) 
            2) การเตรียมการ (Preparation)                           
            3) การนำเสนอ (Presentation)

 
             1.การวางแผน (Planning) ผู้นำเสนอจะต้อง
                     1) รอบรู้เรื่องที่จะนำเสนอ
                     2) รู้จักวิเคราะห์ผู้ฟัง
                     3) รู้เป้าหมายการนำเสนออย่างชัดเจน
             2.การเตรียมการ (Preparation)
                     1) เลือกเนื้อหา
                     2) เรียงลำดับเนื้อหา
                     3) กำหนดเวลา
                     4) เสนอกิจกรรม
                     5) เตรียมอุปกรณ์สื่อประกอบการนำเสนอ
                     6) เขียนแผนการนำเสนอ ซึ่งประกอบด้วย จุดประสงค์
                         การกำหนดเนื้อหา ขั้นตอนนำเสนอการดำเนินการ
                     7) ซ้อมการนำเสนอ
              3.การนำเสนอ (Presentation)
                     1) แนะนำตัวว่า เป็นใคร มาจากที่ไหน
                     2) บอกความจำเป็นที่ต้องการนำเสนอ
                     3) บอกหัวข้อที่จะนำเสนอ
                     4) ดำเนินการนำเสนอ 3 ขั้นตอน คือ
                              4.1 ขั้นต้นควรให้ตื่นเต้นเร้าความสนใจของผู้ฟัง (5-10%)
                              4.2 ขั้นเสนอควรให้กลมกลืน (80-90%)
                              4.3 ขั้นสรุปควรให้จับใจ (5-10%)