หน้าแรก
 คำแนะนำการใช้บทเรียน
 ข้อมูลรายวิชา
 แบบทดสอบก่อนเรียน
 แบบทดสอบหลังเรียน
 1 รู้จักโครงงานคอมพิวเตอร์
 2 หลักการพัฒนาโครงงาน
    คัดเลือกหัวข้อโครงงาน
    ศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูล
    จัดทำเค้าโครงโครงงาน
    ดำเนินการพัฒนาโครงงาน
    เขียนรายงานโครงงาน
    นำเสนอโครงงาน
    แบบฝึกหัด
 3 เค้าโครงข้อเสนอโครงงานฯ
 4 การเขียนรายงานโครงงานฯ
 ตัวอย่างโครงงานคอมฯ
    งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
 ตัวอย่างโครงงานฯ สสวท.
 ตัวอย่างรายงานโครงงานฯ
 ตัวอย่างผลงานโครงงานฯ
 
 

 

 

 

       บุคลิกภาพของผู้นำเสนอ
             บุคลิกภาพ หมายถึง สภาพเฉพาะบุคคล การฝึกการนำเสนอ จะเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพไปด้วย
      ผู้นำเสนอควรต้องพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง เพื่อให้การนำเสนอเป็นไปอย่างน่าสนใจและมีความหมาย
      บุคลิกภาพที่ผุ้นำเสนอพึงตระหนัก คือ

       1.บุคคลิกภายนอก คือ ลักษณะท่าทางที่แสดงออกมาซึ่งผู้ฟังสามารถมองเห็นได้ ได้แก่

         1) การแต่งกาย ผู้นำเสนอจะต้องแต่งตัวสะอาด เหมาะสม เรียบร้อย เหมาะสมกับกาละเทศะ และวัยของผู้พูด
         2) การปรากฏตัว ผู้นำเสนอต้องมีความกระตือรือร้น ยิ้มแย้ม แจ่มใส สง่า ผ่าเผย
             แสดงถึงความพร้อมและเต็มใจที่จะพูด
         3) การใช้ท่าทางประกอบการพูด ผู้นำเสนอควรใช้ท่าทางประกอบการพูดได้อย่างเหมาะสม สอดคล้อง
             และมีความหมาย เพื่อเน้นเรื่องที่จะพูดและสามารถโน้มน้าวผู้ฟังให้คล้อยตามท่าทางที่ปรักอบใช้ในการพูด
             ได้แก่ สีหน้า การยืน การเคลื่อนไหวลำตัว การเคลื่อนไหวศีรษะ การใช้มือประกอบการพุด
         4) การสบตา ผู้นำเสนอต้องรู้จักใช้สายตา เพื่อสร้างความเป็นกันเองกับผู้ฟัง อย่าหลบตาผู้ฟัง โดยแหงนดูเพดาน
             ก้มดูพื้น มองนอกหน้าต่าง จ้องดูแผ่นใส แผ่นกระดานหรือจ้องผู้ที่ฟังคนใดคนหนึ่ง ควรกวาดสายตา
             สบตาผู้ฟังทั่วทั้งห้อง
         5) น้ำเสียง ผู้นำเสนอพึงระลึกเสมอว่าเสียงเป็นองค์ประกอบสำคัญของการพูดใช้เสียงนั้นจะต้องให้มีชีวิตชีวา
            ให้เป็นธรรมชาติ โดยสรุป คือ
                           1. เสียงต้องดังชัดเจน
                           2. มีเสียงสูง เสียงต่ำ สลับกันไป ไม่พูดในระดับเดียวกันตลอด
                           3. พูดเสียงดังให้ได้ยินทั่วถึง ใช้เสียงค่อยบ้างบางจังหวะในกรณีเรียกร้องความสนใจ
                           4. ไม่พูดช้าหรือเร็วจนเกินไป
                           5. ไม่ควรใช้คำฟุ่มเฟือย เช่น เอ้อ-อ้า นะคะ นะครับ บ่อยจนเกินไป
         6) การใช้ภาและการใช้คำพุด ผู้นำเสนอควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายตรงประเด็น กะทัดรัด ชัดเจน เหมาะสม
             กับระดับของผู้ฟัง จงใช้ภาษาของผู้ฟัง อย่าใช้ภาษาของผู้พูด และควรพูด ร ล ควบกล้ำให้ชัดเจน

       2.บุคคลิกภาพภายใน บุคคลิกภาพภายในมีความสัมพันธ์ควบคู่กับบุคคลิกภายนอก ซึ่งได้แก่

        1) ความเชื่อมั่นในตนเอง ผู้นำเสนอที่ได้เคยฝึกฝน มีความรอบรุ้ย่อมมีความมั่นใจไร้ความประหม่า
            ไม่กลัวผู้ฟัง ไม่กลัวสถานที่และไม่กลัวว่าจะพูดไม่ได้
        2) ความกระตือรือร้น ผู้นำเสนอทุ่มเทความมั่นใจในตนเอง มีความต้องการนำเสนอทำให้ดูมีชีวิตชีวา
            เพิ่มเสน่ห์การเป็นนักนำเสนอ และเป็นที่สนใจ สำหรับผู้ฟัง ตรงกันข้ามกับผู้นำเสนอที่เฉื่อยชา
            จะทำให้ผู้ฟังเกิดความเบื่อหน่าย
        3) มีความรอบรู้ ผู้นำเสนอต้องมีความรอบรู้ในเนื้อหาที่นำเสนอ สื่อการนำเสนอ วิธีการนำเสนอที่น่าสนใจ            
            มีความคล่องแคล่ว มีปฏิภาณไหวพริบเป็นอย่างดี
        4) มีวิธีและเทคนิคการนำเสนอ ผู้นำเสนอที่รู้จักวิธีนำเสนอในแบบต่างๆย่อมมีความสำเร็จในการนำเสนอ เช่น
            เสนอในรุปแบบบรรยาย สาธิต สาธิตประกอบการบรรยาย ปฏิบัติกลุ่มบรรยายประกอบการซักถาม เป็นต้น
        5) ยอดมนุษย์สัมพันธ์ ผู้นำเสนอที่เป็นผู้เก่งคน คือ รู้เรา รู้เขา มีมิตรไมตรีกับทุกคน รวมทั้งผู้ฟังมนุษย์สัมพันธ์
            เป็นสิ่งที่สามารถสร้างความประทับใจให้กับผู้ฟังได้ผู้นำเสนอควรใช้หลักการ 5 ขั้น คือ
                           1 ยิ้มแย้ม
                           2 แจ่มใส
                           3 ตั้งใจสนทนา
                           4 เจรจาไพเราะ
                           5 สงเคราะห์เกื้อกูล

         6) มีความคิดริเริ่ม ผู้นำเสนอจะต้องเป็นผู้ที่ทันสมัย ทันเหตุการณ์ไม่หยุดกับที่ ต้องรู้จักปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
             วิธีการนำเสนอและวิธีการพูดอยุ่เสมอ มีสิ่งแปลกใหม่มาประกอบการนำเสนอ