หน้าแรก
 คำแนะนำการใช้บทเรียน
 ข้อมูลรายวิชา
 แบบทดสอบก่อนเรียน
 แบบทดสอบหลังเรียน
 1 รู้จักโครงงานคอมพิวเตอร์
 2 หลักการพัฒนาโครงงาน
    คัดเลือกหัวข้อโครงงาน
    ศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูล
    จัดทำเค้าโครงโครงงาน
    ดำเนินการพัฒนาโครงงาน
    เขียนรายงานโครงงาน
    นำเสนอโครงงาน
    แบบฝึกหัด
 3 เค้าโครงข้อเสนอโครงงานฯ
 4 การเขียนรายงานโครงงานฯ
 ตัวอย่างโครงงานคอมฯ
    งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
 ตัวอย่างโครงงานฯ สสวท.
ตัวอย่างรายงานโครงงานฯ
 ตัวอย่างผลงานโครงงานฯ
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
การจัดทำเค้าโครงร่าง (Proposal) หรือเค้าโครงข้อเสนอโครงงาน
เป็นกานจัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอต่อครูที่ปรึกษาโครงงาน
ก่อนดำเนินการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์
ในการจัดทำเค้าโครงโครงงานหรือข้อเสนอโครงงานมีวิธีการดำเนินการ ดังนี้
     1 ศึกษาค้นคว้าเอกสารอ้างอิง และรวบรวมข้อมูลที่ได้จากผู้ทรงคุณวุฒิ
     2 วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดขอบเขตและลักษณะของโครงการที่จะพัฒนา
     3 ออกแบบการพัฒนา โดยการกำหนดลักษณะของเครื่องคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์
        และวัสดุต่างๆที่ต้องใช้ พร้อมทั้งกำหนดตารางการปฏิบัติงาน ของการจัดทำโครงร่างของโครงงาน
        การลงมือทำโครงงาน และสรุปรายงานโครงงาน โดยกำหนดช่วงเวลาอย่างกว้างๆ
     4 การพัฒนาโครงงานขั้นต้น คือ การศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้น โดยอาจจะทำการพัฒนาส่วนย่อยๆ
        บางส่วนตามที่ออกแบบไว้แล้ว นำผลจากการศึกษาในช่วงนี้ไปปรับปรุงแผนการทำงานที่ออกแบบ
        ไว้ในครั้งแรกให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น
     5 เสนอโครงร่างของโครงงานคอมพิวเตอร์กับอาจารย์ที่ปรึกษาด้วยการถ่ายทอดความคิดของตนเอง
        ที่ได้ศึกษา เพื่อขอคำแนะนำและปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่ยังบกพร่องเพื่อให้การวางแผนและ
        การดำเนินงาน เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นจนแล้วเสร็จ
        ซึ่งองค์ประกอบเค้าโครงของโครงงานคอมพิวเตอร์มีดังนี้

หัวข้อ

รายละเอียด

  
  1. ชื่อโครงงาน

 ต้องมีความชัดเจนว่าทำอะไร

  
  2. ชื่อผู้จัดทำโครงงาน

 ผู้จัดทำโครงงานหรือผู้รับผิดชอบโครงงาน
 อาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มก็ได้


  3. อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน

 ครูผู้ทำหน้าที่ให้คำปรึกษา ดูแลการทำโครงงาน
 ของนักเรียน


  4. ที่มาและความสำคัญของโครงงาน

 ระบุถึงสภาพปัจจุบันที่เป็นปัญหาหรือเป็นความต้องการ
 และความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดจาการทำโครงงาน


  5. วัตถุประสงค์

 ระบุสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดในโครงงานทั้งใน
 กระบวนการและผลผลิต โดยระบุเป็นข้อๆและขึ้นต้นด้วย
 คำว่า “เพื่อ”


  6. ขอบเขตของโครงงาน

 ระยะเวลาการดำเนินงาน ตั้งแต่วันเริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงงาน


  7. แผนการดำเนินงาน

 วัน เวลา และกิจกรรมต่างๆตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงที่สุด


  8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 ผลที่ต้องการให้เกิดทั้งที่เป็นผลผลิต กระบวนการทำงาน
 และผลกระทบที่เกิดขึ้น


  9. วิธีดำเนินงาน

 กิจกรรมหรือขั้นตอนการดำเนินงาน เครื่องมือ วัสดุ
 อุปกรณ์ เทคนิคที่ใช้ในการพัฒนา งบประมาณและสถานที่


  10. บรรณานุกรม

 รายชื่อแหล่งที่มของข้อมูลซึ่งนำมาใช้ในการพัฒนาโครงงาน