หน้าแรก
 คำแนะนำการใช้บทเรียน
 ข้อมูลรายวิชา
 แบบทดสอบก่อนเรียน
 แบบทดสอบหลังเรียน
 1 รู้จักโครงงานคอมพิวเตอร์
 2 หลักการพัฒนาโครงงาน
 3 เค้าโครงข้อเสนอโครงงาน
 4 การเขียนรายงานโครงงานฯ
 ตัวอย่างโครงงานคอมฯ
    งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
 ตัวอย่างโครงงานฯ สสวท.
 ตัวอย่างรายงานโครงงานฯ
 ตัวอย่างผลงานโครงงานฯ
 
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
การจัดทำเค้าโครงานข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ 
เป็นกานจัดทำโครงร่างหรือข้อเสนอโครงงานเพื่อนำเสนอต่อครูที่ปรึกษาโครงงาน
ก่อนดำเนินการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์  ประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้

      1. ชื่อโครงงาน
                ชื่อโครงงานเป็นสิ่งสำคัญประการแรก เพราะชื่อโครงงานจะช่วยโยงความคิดไปถึงวัตถุประสงค์
     ของการทำโครงงาน ที่ต้องการศึกษาได้ชัดเจน
                การตั้งชื่อโครงงานที่ดีควรมีลักษณะดังนี้
                1. ตรงกับเรื่อง เมื่ออ่านชื่อเรื่องแล้วสามารถบอกได้ว่าเรื่องนั้นมีลักษณะอย่างไร
                2. สั้นกะทัดรัด ชื่อโครงงานไม่ควรยาวเกินไป ควรเขียนให้สั้นกะทัดรัด แต่ต้องได้ใจความตรงกับเรื่อง
                3. ไม่ควรเป็นประโยคคำถาม เพราะไม่ใช่คำถาม หรือปัญหา

      2. ผู้จัดทำโครงงาน
                ผู้จัดทำโครงงานหรือผู้รับผิดชอบโครงงาน อาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มก็ได้ การเขียนชื่อผู้รับผิดชอบ
     โครงงานเป็นสิ่งดีเพื่อจะได้ทราบว่าโครงงานนั้นอยู่ในความรับผิดชอบของใครและสามารถติดตามได้ที่ใด้
   

      3. ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
                ครูผู้ทำหน้าที่ให้คำปรึกษา ดูแลการทำโครงงานของนักเรียน การเขียนชื่อผู้ให้คำปรึกษา
     ควรให้เกียรติยกย่องและเผยแพร่ รวมทั้งขอบคุณที่ได้ให้คำแนะนำการทำโครงงานจนบรรลุเป้าหมาย
   

      4. ที่มาและความสำคัญของโครงงาน
                การเขียนที่มาและความสำคัญของโครงงาน คือ การอธิบายให้กระจ่างชัดว่าทำไมต้องทำ ทำแล้วได้อะไร
      หากไม่ทำจะเกิดผลเสียอย่างไร ประกอบด้วย
                ส่วนที่ 1 คำนำ  บรรยายถึงนโยบาย เกณฑ์ สภาพทั่วๆไป หรือปัญหาที่มีส่วนสนับสนุนริเร่ิมทำโครงงาน
                ส่วนที่ 2 เนื้อเรื่อง  
อธิบายถึงรายละเอียดเชื่อมโยงให้เห็นประโยชน์ของการทำโครงงาน โดยมีหลักการ
                          ทฤษฎี สนับสนุนเรื่องที่ศึกษา หรือการบรรยายผลกระทบถ้าไม่ทำโครงงานเรื่องนี้
                ส่วนที่ 3 สรุป  สรุปถึงความจำเป็นที่ต้องดำเนินการตามส่วนที่ 2 เพื่อแก้ไขปัญหา ค้นข้อความรู้ใหม่
                          ค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่


       5. วัตถุประสงค์ของการทำโครงงาน

                วัตถุประสงค์ คือ กำหนดจุดมุ่งหมายปลายทางที่ต้องการให้เกิดจากการทำโครงงาน ในการเขียน       วัตถุประสงค์ ต้องเขียนให้ชัดเจน อ่านเข้าใจง่ายสอดคล้องกับชื่อโครงงาน หากมีวัตถุประสงค์หลายประเด็น
      ให้ระบุเป็นข้อ ๆ การเขียนวัตถุประสงค์มีความสำคัญต่อแนวทางการศึกษาตลอดจนข้อความรู้ที่ค้นพบ หรือ
      สิ่งประดิษฐ์ที่ค้นพบนั้นจะมีความสมบูรณ์ครบถ้วน

       6. แผนการดำเนินงาน
                การทำโครงงาน ต้องกำหนดตารางเวลาดำเนินการทุกขั้นตอน เพราะการทำตารางเวลาจะเป็นประโยชน์
      ให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เป็นประโยชน์ต่อการติดตามประเมินผลการดำเนินงานแต่ละขั้นตอนจนสิ้นสุด
      การทำโครงงานนั้น
 

       7. วิธีดำเนินการ
                 วิธีดำเนินการ หมายถึง วิธีการที่ช่วยให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการทำโครงงาน ตั้งแต่เริ่มเสนอ
      โครงงานกระทั่งสิ้นสุดโครงงาน ซึ่งประกอบด้วย
                 1. การกำหนดประชากร กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา
                 2. การสร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล
                 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
                 4. การวิเคราะห์ข้อมูล
                 ในการเขียนวิธีดำเนินการให้ระบุกิจกรรมที่ต้องทำให้ชัดเจนว่าจะทำอะไรบ้าง เรียงลำดับกิจกรรมก่อน
       และ
หลังให้ชัดเจน เพื่อสามารถนำโครงงานไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และถูกต้อง   

       8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
                 ผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ การคาดหวังถึงผลการดำเนินการตามโครงงาน ในการเขียนต้องคาดคะเน
      เหตุการณ์ว่าเมื่อได้ทำโครงงานสิ้นสุดลง ใครเป็นผู้ได้รับประโยชน์อย่างไรและได้รับมากน้อยเพียงใด ผลที่ได้
      สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ศึกษา
   

       9. บรรณานุกรม
                 บรรณานุกรม คือ รายชื่อเอกสารที่นำมาอ้างอิงเพื่อประกอบการทำโครงงาน  ตลอดจนการเขียนรายงาน
      การทำโครงงาน
 ควรเขียนตามหลักการที่นิยมกัน