หน้าแรก
 คำแนะนำการใช้บทเรียน
 ข้อมูลรายวิชา
 แบบทดสอบก่อนเรียน
 แบบทดสอบหลังเรียน
 1 รู้จักโครงงานคอมพิวเตอร์
 2 หลักการพัฒนาโครงงาน
    คัดเลือกหัวข้อโครงงาน
    ศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูล
    จัดทำเค้าโครงโครงงาน
    ดำเนินการพัฒนาโครงงาน
    เขียนรายงานโครงงาน
    นำเสนอโครงงาน
    แบบฝึกหัด
 3 เค้าโครงข้อเสนอโครงงานฯ
 4 การเขียนรายงานโครงงานฯ
 ตัวอย่างโครงงานคอมฯ
    งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
 ตัวอย่างโครงงานฯ สสวท.
 ตัวอย่างรายงานโครงงานฯ
 ตัวอย่างผลงานโครงงานฯ
 
 

 

 

 

 

 

การเขียนรายงานเป็นวิธีการสื่อความหมายเพื่อให้ผู้อื่นได้เข้าใจแนวคิด
วิธีดำเนินการศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่ได้ ตลอดจนข้อสรุปและข้อเสนอแนะต่างๆ
เกี่ยวกับโครงงานนั้น ในการเขียนรายงาน นักเรียนควรใช้ภาษาที่อ่านง่าย ชัดเจน กระชับ
และตรงไปตรงมา ให้ครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้

            ส่วนนำ
            ส่วนนำ เป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงงานนั้น ซึ่งประกอบด้วย
                   1. ชื่อโครงงาน
                   2. ชื่อผู้ทำโครงงาน
                   3. ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
                   4. คำขอบคุณ เป็นคำกล่าวขอบคุณบุคคลหรือหน่วยงานที่มีส่วนช่วยทำให้โครงงานสำเร็จ
                   5. บทคัดย่อ อธิบายถึงที่มาความสำคัญ วัตถุประสงค์ วิธีดำเนินการ และผลที่ได้โดยย่อ
 
            บทนำ
            บทนำ เป็นส่วนรายละเอียดของเนื้อหาของโครงงาน ซึ่งประกอบด้วย
                   1. ที่มาและความสำคัญของโครงงาน
                   2. เป้าหมายของการศึกษาค้นคว้า
                   3. ขอบเขตของโครงงาน
 
            หลักการและทฤษฎี
            หลักการและทฤษฎี เป็นส่วนสรุปข้อมูลที่ได้จากการศึกษาหาข้อมูลหรือหลักการ ทฤษฎี
            หรือวิธีการที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาโครงงาน ซึ่งรวมถึงการระบุผลงานของผู้อื่นที่นักเรียน
            นำมาเปรียบเทียบหรือพัฒนาเพิ่มเติมด้วย

 
            วิธีดำเนินการ
            วิธีดำเนินการ อธิบายขั้นตอนการดำเนินงานโดยละเอียด พร้อมทั้งระบุปัญหาหรืออุปสรรคที่พบ
            พร้อมทั้งวิธีการที่ใช้แก้ไข และระบุฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการทำงาน

 
            ผลการศึกษา
            ผลการศึกษา นำเสนอข้อมูลหรือระบบที่พัฒนาได้ โดยอาจแสดงเป็นตาราง หรือ กราฟ หรือข้อความ             ทั้งนี้ให้คำนึงถึงความเข้าใจของผู้อ่านเป็นหลัก
 
            สรุปผลและข้อเสนอแนะ
            สรุปผลและข้อเสนอแนะ อธิบายผลสรุปที่ได้จากการทำงาน ถ้ามีการตั้งสมมติฐานควรระบุด้วยว่าข้อมูล
            ที่ได้สนับสนุนหรือคัดค้านสมมติฐานที่ตั้งไว้ หรือยังสรุปไม่ได้ นอกจากนั้นยังควรกล่าวถึงการนำผล
            การทดลองหรือพัฒนาไปใช้ประโยชน์ อุปสรรคของการทำโครงงาน หรือข้อสังเกตที่สำคัญ
หรือ
           ข้อผิดพลาดบางประการที่เกิดขึ้นจากการทำโครงงานนี้ รวมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไข
            หากจะมีผู้ศึกษาค้นคว้าในเรื่องทำนองนี้ต่อไปในอนาคตด้วย

            ประโยชน์
            ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงงาน ระบุประโยชน์ที่นักเรียนได้รับจากการพัฒนาโครงงานนั้น และ
            ประโยชน์ที่ผู้ใช้จะได้รับจากการนำผลงานของโครงงานไปใช้ด้วย
 
            บรรณานุกรม

            บรรณานุกรม รวบรวมรายชื่อหนังสือ วารสาร เอกสาร หรือเว็บไซด์ต่างๆ ที่ผู้ทำโครงงานใช้ค้นคว้า             หรืออ่านเพื่อศึกษาข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ที่นำมาใช้ประโยชน์ในการทำโครงงานนี้
            การเขียนเอกสารบรรณานุกรมต้องให้ถูกต้องตามหลักการเขียนด้วย