หน้าแรก
 คำแนะนำการใช้บทเรียน
 ข้อมูลรายวิชา
 แบบทดสอบก่อนเรียน
 แบบทดสอบหลังเรียน
 1 รู้จักโครงงานคอมพิวเตอร์
 2 หลักการพัฒนาโครงงาน
 3 เค้าโครงข้อเสนอโครงงาน
 4 การเขียนรายงานโครงงาน
 ตัวอย่างโครงงานคอมฯ
    งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
 ตัวอย่างโครงงานฯ สสวท.
 ตัวอย่างรายงานโครงงานฯ
 ตัวอย่างผลงานโครงงานฯ
 
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเขียนรายงานเป็นวิธีการสื่อความหมายเพื่อให้ผู้อื่นได้เข้าใจแนวคิด
วิธีดำเนินการศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่ได้
ตลอดจนข้อสรุปและข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับโครงงานนั้น

                                         การเขียนรายงาน อาจแบ่งส่วนสำคัญเป็น 3 ส่วนคือ
                                                                1. ส่วนนำ
                                                                2. ส่วนเนื้อหา
                                                                3. ส่วนอ้างอิง

         1.ส่วนนำ ส่วนประกอบที่สำคัญในส่วนนำ คือ
              1. หน้าปก ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง ผู้ทำโครงงาน อาจารย์ที่ปรึกษา
              2. บทคัดย่อ มักเขียนเป็นข้อความสั้นๆไม่เกิน 600 คำ โดยมีจุดมุ่งหมายให้ผู้อ่านได้อ่านเนื้อเรื่องย่อๆ                   ก่อนการอ่านผลการศึกษาทั้งฉบับ บทคัดย่อที่ดีควรประกอบด้วย
                      2.1 ปัญหาหรือวัตถุประสงค์ของการศึกษา
                      2.2 วิธีการดำเนินการศึกษา
                      2.3 ผลการศึกษา การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์

              3. กิตติกรรมประกาศ  คำขอบคุณ เป็นคำกล่าวขอบคุณบุคคลหรือหน่วยงาน
                  ที่มีส่วนช่วยทำให้โครงงานสำเร็จ
              4. สารบัญ ประกอบด้วยหัวเรื่อง หรือหัวเรื่องประจำบท(ถ้ารายงานเป็นบท)และเลขหน้าที่หัวข้อนั้นปรากฏอยู่

          2. ส่วนเนื้อหา เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทำโครงงานโดยตรง ในการเขียนรายงาน แบ่งเป็น 5 บท ดังนี้
                      บทที่ 1 บทนำ
                      บทที่ 2 เอกสารและหลักการที่เกี่ยวข้อง  
                      บทที่ 3 วิธีดำเนินงาน
                      บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน
                      บทที่ 5 สรุปผลการดำเนินงาน อภิปราย และข้อเสนอแนะ

              บทที่ 1 บทนำ

              1.1 ที่มาและความสำคัญของโครงงาน
                        ส่วนที่ 1 คำนำ     บรรยายถึงนโยบาย เกณฑ์ สภาพทั่วๆไป หรือปัญหาที่มีส่วนสนับสนุน
                                               ริเริ่มทำโครงงาน

                        ส่วนที่ 2 เนื้อเรื่อง  
อธิบายถึงรายละเอียดเชื่อมโยงให้เห็นประโยชน์ของการทำโครงงาน
                                               โดยมี
หลักการทฤษฎี สนับสนุนเรื่องที่ศึกษา หรือการบรรยายผลกระทบ
                                               ถ้าไม่ทำโครงงานเรื่องนี้

                        ส่วนที่ 3 สรุป       สรุปถึงความจำเป็นที่ต้องดำเนินการตามส่วนที่ 2 เพื่อแก้ไขปัญหา
                                                ค้นข้อความรู้ใหม  ค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่

              1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน
                        1 เพื่อศึกษาและดำเนินการพัฒนา ….(ชื่อโครงงาน)…..
                        2 เพื่อ………………………………………………………………
                        3 เพื่อ………………………………………………………………

              1.3 ขอบเขตของโครงงาน
                        ระบุสิ่งที่ต้องการศึกษาพัฒนา ระบุซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ในการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์นี้

              1.4 แผนการดำเนินงาน
                        ตารางกำหนดระยะเวลาในการดำเนินงานโครงงานคอมพิวเตอร์แต่ละขั้นตอน

              1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
                       (เขียนจากวัตถุประสงค์ของโครงงาน)
                       1 ได้ศึกษาและสามารถดำเนินการสร้าง ….(ชื่อโครงงาน)….
                       2 สามารถ………………………………………………...……………
                       3 สามารถ……………………………………………………….………

               บทที่ 2 เอกสาร ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

                       บทนี้เป็นการนำเสนอแนวคิด ข้อมูล ทฤษฎี หรือ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงงานคอมพิวเตอร์
               ที่จะศึกษาพัฒนา เป็นเอกสารที่ช่วยให้เห็นข้อมูลได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

               บทที่ 3 วิธีดำเนินการ

                        วิธีดำเนินการ อธิบายขั้นตอนการดำเนินงานโดยละเอียด การศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูล
               พร้อมทั้งระบุวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการทำงาน  ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้

                      3.1 ขั้นตอนการดำเนินการ
                      3.2 การศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูล
                      3.3 วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือหรือโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาโครงงาน

               บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน

                       ผลการดำเนินงานโครงงาน นำเสนอข้อมูลที่พัฒนาได้ โดยอาจแสดงเป็นตาราง หรือ กราฟ
               หรือข้อความ ทั้งนี้ให้คำนึงถึงความเข้าใจของผู้อ่านเป็นหลักด้วย ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้
                         4.1 ผลการพัฒนาโครงงาน
                          นำเสนอข้อมูลผลจากการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์
                        4.2 ตัวอย่างผลงาน
                        4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจ

                          เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจ

               บทที่ 5 สรุปผลการดำเนินงาน / ข้อเสนอแนะ

                       อธิบาย สรุปผล นำผลจากการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ ตีความหมายข้อมูลหรือการแปลข้อมูล
              มาสรุปผลซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงงาน รวมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไข เพื่ออาจมี
              ผู้อื่นที่สนใจศึกษาค้นคว้าพัฒนาในเรื่องทำนองนี้ต่อไปในอนาคตด้วย ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้
                     5.1 การดำเนินงานจัดทำโครงงาน
                     5.2 สรุปผลการดำเนินงานโครงงาน
                     5.3 อภิปรายผลดำเนินงานโครงงาน
                     5.4 ข้อเสนอแนะ

          3. ส่วนอ้างอิง    เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับบรรณานุกรม หรือเอกสารอ้างอิง และภาคผนวก

                    1. บรรณานุกรม การรวบรวมรายชื่อหนังสือ วารสาร เอกสาร หรือเว็บไซด์ต่างๆ ที่ผู้พัฒนา
             โครงงานใช้ค้นคว้า หรืออ่านเพื่อศึกษาข้อมูลและรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโครงงานที่นำมาใช้
             ประโยชน์ในการพัฒนาโครงงานนี้ การเขียนเอกสารบรรณานุกรมต้องให้ถูกต้องตามหลักการเขียนด้วย

                                          CLICK หลักการเขียนบรรณานุกรม

                    2. ภาคผนวก ส่วนที่เพิ่มเติมจากรายงานเพื่อให้เข้าใจเนื้อหาได้ดีขี้น เช่น สถิติ รูปภาพ แบบสอบถาม
              แผนภาพ ขั้นตอนการศึกษา ผลการศึกษา ประวัติผู้พัฒนาโครงงาน เป็นต้น

                                     CLICK ตัวอย่างรายงานโครงงานคอมพิวเตอร์