หน้าแรก
 คำแนะนำการใช้บทเรียน
 ข้อมูลรายวิชา
 แบบทดสอบก่อนเรียน
 แบบทดสอบหลังเรียน
 1 รู้จักโครงงานคอมพิวเตอร์
 2 หลักการพัฒนาโครงงาน
    คัดเลือกหัวข้อโครงงาน
    ศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูล
    จัดทำเค้าโครงโครงงาน
    ดำเนินการพัฒนาโครงงาน
    เขียนรายงานโครงงาน
    นำเสนอโครงงาน
    แบบฝึกหัด
 3 เค้าโครงข้อเสนอโครงงานฯ
 4 การเขียนรายงานโครงงานฯ
 ตัวอย่างโครงงานคอมฯ
    งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
 ตัวอย่างโครงงานฯ สสวท.
 ตัวอย่างรายงานโครงงานฯ
 ตัวอย่างผลงานโครงงานฯ
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  คัดเลือกหัวข้อโครงงานที่สนใจ
        โดยทั่วไปหัวข้อเรื่องที่จะนำมาพัฒนาเป็นโครงงานคอมพิวเตอร์
  มักจะได้มาจากปัญหา คำถาม หรือความสนใจในเรื่องต่างๆ จากการ
  สังเกตสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ หรือสิ่งต่างๆ รอบตัว
  ปัญหาที่จะนำมาพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ได้จากแหล่งต่างๆกัน ดังนี้
        1. การอ่านค้นคว้าจากหนังสือ เอกสาร หนังสือพิมพ์ หรือ
            วารสารต่างๆ
        2. การไปเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ หรือสถานประกอบการ
            ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่สนใจ
        3. การฟังบรรยายทางวิชาการ รายการวิทยุและโทรทัศน์ รวมทั้ง
            การสนทนาอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเพื่อน
            นักเรียน หรือกับบุคคลอื่นๆ
        4. กิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียน
        5. งานอดิเรกของนักเรียน โดยใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนและวันหยุด
        6. การเข้าชมงานนิทรรศการหรืองานประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์

      ในการตัดสินใจเลือกหัวข้อที่จะนำมาพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์
 ควรพิจารณาองค์ประกอบสำคัญ ดังนี้

      1. ต้องมีความรู้และทักษะพื้นฐานอย่างเพียงพอในหัวข้อเรื่อง
          ที่จะนำมาพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์
      2. สามารถจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์และวัสดุอุปกรณ์
          ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์
      3. มีแหล่งความรู้ที่เพียงพอที่จะค้นคว้าหรือขอคำปรึกษา
          จากครูที่ปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ที่เชี่ยวชาญในเรื่องที่จะพัฒนา
      4. ต้องมีเวลาในการดำเนินงานที่เพียงพอ คือ ต้องพัฒนาโครงงานฯ
          อย่างต่อเนื่องจนแล้วเสร็จ
      5. ต้องมีงบประมาณเพียงพอ เนื่องจากการทำโครงงานคอมพิวเตอร์
          ต้องมีคอมพิวเตอร์เป็นปัจจัยสำคัญในการทำงาน
          จึงต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูง
      6. ต้องมีความปลอดภัย คือ มีความปลอดภัยในการพัฒนาโครงงานฯ
          เพราะต้องเกี่ยวข้องกับกลไกอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ รวมไปถึงผลงาน
          ที่ออกมาต้องปลอดภัยกับผู้ใช้ด้วย