หน้าแรก
 คำแนะนำการใช้บทเรียน
 ข้อมูลรายวิชา
 แบบทดสอบก่อนเรียน
 แบบทดสอบหลังเรียน
 1 รู้จักโครงงานคอมพิวเตอร์
 2 หลักการพัฒนาโครงงาน
 3 เค้าโครงข้อเสนอโครงงานฯ
 4 การเขียนรายงานโครงงานฯ
 ตัวอย่างโครงงานคอมฯ
    งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
 ตัวอย่างโครงงานฯ สสวท.
ตัวอย่างรายงานโครงงานฯ
 ตัวอย่างผลงานโครงงานฯ
ครูปาณิศา เศรษฐศุภกูล
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รางวัล / อื่นๆ

รายการ

วัน เดือน ปี
เหรียญทอง
รองชนะเลิศ
อันดับ 1
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟต์แวร์
ระดับ ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68
ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 Click
15 พฤศจิกายน 2561
ปีการศึกษา 2561
เหรียญทอง
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟต์แวร์
ระดับ ม.4 - ม.6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 Click
11 กุมภาพันธ์ 2561
ปีการศึกษา 2560
ดีเด่น
ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/14
ครูที่ปรึกษาดีเด่นระบบดูแลช่วยเหลือรักเรียน
โครงการเยี่ยมบ้าน ประจำปีการศึกษา 2560 Click
ปีการศึกษา 2560
เหรียญทอง
รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟต์แวร์
ระดับ ม.4 - ม.6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ครั้งที่ 67 จังหวัดนครนายก Click
5 มกราคม 2561
ปีการศึกษา 2560
ศึกษาดูงาน
คณะครูโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางขุนเทียน
ศึกษาดูงาน ระบบงานควบคุมภายใน (หัวหน้างาน)
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ Click
6 ธันวาคม 2560
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟต์แวร์
ระดับ ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 Click
14 พฤศจิกายน 2560
ปีการศึกษา 2560
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟต์แวร์
ระดับ ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 Click
14 พฤศจิกายน 2560
ปีการศึกษา 2560
เป็นวิทยากร
วิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบสอบออนไลน์
และ คลังข้อสอบมาตรฐานกลาง SOTS5910 Click
31 กรกฎาคม 2560
ครูดีในดวงใจ
ครูดีในดวงใจ ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น
ระดับสหวิทยาเขตศรีนครินทร์ Click
7 กรกฎาคม 2560
Best Practice
หัวหน้างาน ระบบงานควบคุมภายใน เป็น Best Practice
งานบริหารงบประมาณ เป็นจุดเด่นที่สามารถออกเผยแพร่
เป็นแบบอย่างแก่สถานศึกษาอื่น ๆ ได้
ปีงบประมาณ 2560
ดีเยี่ยม
6 ครั้งติดต่อกัน
ห้องพักครูคอมพิวเตอร์ มีผลการประเมิน 5ส ระดับดีเยี่ยม Click
5 มิถุนายน 2560
เหรียญเงิน
การประกวดผลงานวิจัย สื่อการสอนและนวัตกรรมการศึกษา Click
23 มกราคม 2560
ดีเด่น
ครูที่ปรึกษาดีเด่นในด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Click
ประจำปีการศึกษา 2559
เหรียญทอง
รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟต์แวร์
ระดับ ม.4 - ม.6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 Click
31 มกราคม 2560
ปีการศึกษา 2559
เหรียญทอง
รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟต์แวร์
ระดับ ม.4 - ม.6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ครั้งที่ 66 จังหวัดจันทบุรี Click
18 ธันวาคม 2559
ปีการศึกษา 2559
เหรียญเงิน
อับดับที่ 8
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟต์แวร์
ระดับ ม.1 - ม.3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ครั้งที่ 66 จังหวัดจันทบุรี Click
17 ธันวาคม 2559
ปีการศึกษา 2559
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟต์แวร์
ระดับ ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 Click
15 พฤศจิกายน 2559
ปีการศึกษา 2559
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟต์แวร์
ระดับ ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 Click
15 พฤศจิกายน 2559
ปีการศึกษา 2559
เหรียญทอง
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation )
ระดับ ม.1 - ม.3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 Click
15 พฤศจิกายน 2559
ปีการศึกษา 2559
ชนะเลิศ
แผนการจัดการเรียนรู้ ศตวรรษที่ 21
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การประชุมสัมมนาการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 3 Click
ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง
25-27 กันยายน 2559
เป็นวิทยากร
แผนการจัดการเรียนรู้ ศตวรรษที่ 21
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การประชุมสัมมนาการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 3 Click
ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง
25-27 กันยายน 2559
เป็นวิทยากร
อบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
Click
5 กรกฎาคม 2559
8,15 สิงหาคม 2559
เหรียญทอง
ชนะเลิศ ระดับชาติ
(96 คะแนน)
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟต์แวร์
ระดับ ม.1 - ม.3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 65 Click
ปีการศึกษา 2558
วันที่ 29 มกราคม 2559
เลื่อนวิทยะฐานะ
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ   Click
11 ธันวาคม 2558
Best Practice
หัวหน้างาน ระบบงานควบคุมภายใน เป็น Best Practice
งานบริหารงบประมาณ เป็นจุดเด่นที่สามารถออกเผยแพร่
เป็นแบบอย่างแก่สถานศึกษาอื่น ๆ ได้ Click
ปีงบประมาณ 2558
ระดับดี
ครูที่ปรึกษาบันทึกสมุดกิจกรรมการเรียนรู้งานวิชาการ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/9 ระดับดี Click
26 ตุลาคม 2558
พัฒนาระบบ
พัฒนาระบบงานควบคุมภายในออนไลน์
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ Click
2558 เป็นต้นไป
ระดับดี
ครูที่ปรึกษาบันทึกสมุดกิจกรรมการเรียนรู้งานวิชาการ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/14 ระดับดี Click
24 กุมภาพันธ์ 2558
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟต์แวร์
ระดับ ม.1 - ม.3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ครั้งที่ 65 จังหวัดอ่างทอง Click
ปีการศึกษา 2558
เหรียญเงิน
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟต์แวร์
ระดับ ม.4 - ม.6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ครั้งที่ 65 จังหวัดอ่างทอง Click
ปีการศึกษา 2558
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟต์แวร์
ระดับ ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 Click
ปีการศึกษา 2558
เหรียญเงิน
ชนะเลิศ
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟต์แวร์
ระดับ ม.4 - ม.6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 Click
ปีการศึกษา 2558
เหรียญทองแดง
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation )
ระดับ ม.1 - ม.3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 Click
ปีการศึกษา 2558
เป็นวิทยากร
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) Click
6 มีนาคม 2557
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟต์แวร์
ระดับ ม.1 - ม.3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 Click
ปีการศึกษา 2557
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟต์แวร์
ระดับ ม.4 - ม.6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 Click
ปีการศึกษา 2557
เหรียญทองแดง
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation )
ระดับ ม.1 - ม.3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 Click
ปีการศึกษา 2557
เหรียญทองแดง
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation )
ระดับ ม.4 - ม.6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 Click
ปีการศึกษา 2557
ศึกษาดูงาน
ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน
และ เพิ่มพูนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในต่างประเทศ
ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์  Click  
11-18
ตุลาคม 2556
เข็มเชิดชูเกียรติ
และเกียรติบัตร
เข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร “ หนึ่งแสนครูดี ” Click
ประจำปี 2556
ดีเด่น
ครูที่ปรึกษาดีเด่นในด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Click
ปีการศึกษา 2556 
เหรียญทอง
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟต์แวร์
ระดับ ม.1 - ม.3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ครั้งที่ 63 จังหวัดเพชรบุรี Click
ปีการศึกษา 2556
เหรียญเงิน
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor
ระดับ ม.4 - ม.6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ครั้งที่ 63 จังหวัดเพชรบุรี Click
ปีการศึกษา 2556
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟต์แวร์
ระดับ ม.1 - ม.3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63
ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 Click
ปีการศึกษา 2556
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor
ระดับ ม.4 - ม.6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63
ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 Click
ปีการศึกษา 2556
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศ
อันดับ 1
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation )
ระดับ ม.1 - ม.3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63
ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 Click
ปีการศึกษา 2556
เหรียญเงิน
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟต์แวร์
ระดับ ม.1 - ม.3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ครั้งที่ 62 จังหวัดระยอง Click
ปีการศึกษา 2555
เหรียญทองแดง
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟต์แวร์
ระดับ ม.1 - ม.3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62
ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 Click
ปีการศึกษา 2555
เหรียญทองแดง
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟต์แวร์
ระดับ ม.4 - ม.6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62
ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 Click
ปีการศึกษา 2555
เหรียญเงิน
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล
การแข่งขันสร้างสื่อการเรียนการสอน
ระดับมัธยมปลาย
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62
ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 Click
ปีการศึกษา 2555
เหรียญเงิน
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation )
ระดับ ม.1 - ม.3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62
ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 Click
ปีการศึกษา 2555
เหรียญเงิน
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น ( 2D Animation )
ระดับ ม.4 - ม.6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62
ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 Click
ปีการศึกษา 2555
ผลงานดีเด่น
มีผลงานดีเด่นด้านวิชาการ
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เนื่องในงานแสดงผลงานทางวิชาการ
ประจำปีการศึกษา 2553 Click
1 มีนาคม 2554
รางวัล
เหรียญทอง
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล
การแข่งขันสร้างงานนำเสนอด้วยคอมพิวเตอร์
งานนิทรรศการ 4 ปี วชิรธรรมก้าวไกลด้วย ICT Click
20 - 21 มกราคม 2554
เป็นวิทยากร
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิชาชีพออนไลน์
และสุขภาพสำหรับประชาชน
กิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น Click
มีนาคม 2553
รางวัลชนะเลิศ
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล
การแข่งขันการใช้โปรแกรม Microsoft Power Point
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
เนื่องในงาน "นิทรรศการตลาดนัดการเรียนรู้คู่ของดี 4 ภาค"
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนที่ 47 ณ โรงเรียนวัดปากบ่อ Click
18-19 กุมภาพันธ์ 2553
รางวัล
รองชนะเลิศ
อันดับ 2
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล
การแข่งขันการใช้โปรแกรม Microsoft Word
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
เนื่องในงาน "นิทรรศการตลาดนัดการเรียนรู้คู่ของดี 4 ภาค"
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนที่ 47 ณ โรงเรียนวัดปากบ่อ Click
18-19 กุมภาพันธ์ 2553
รางวัลชมเชย
ประกวดผลงานวิจัย ประเภท วิจัยในชั้นเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนใน สังกัดสำนักงานเขตสวนหลวง
สังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร Click
29 มกราคม 2553
รางวัลชนะเลิศ
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint Brush
เนื่องในงานนิทรรศการ "สร้างสรรค์สามัคคี 75 ปี มหาบุศย์"
ประจำปีการศึกษา 2552 Click
9 กันยายน 2552
รางวัลชมเชย
ประกวดผลงานวิจัย ประเภท วิจัยในชั้นเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนใน สังกัดสำนักงานเขตสวนหลวง
สังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร Click
22 มกราคม 2552
ข้าราชการครู
ที่มีผลงานดีเด่น
ข้าราชการครูที่มีผลงานดีเด่น
โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ สำนักงานเขตสวนหลวง Click
30 พฤษภาคม 2551
เป็นวิทยากร
อบรมการผลิตสื่อ CAI
ด้วยโปรแกรม Microsoft Power Point
ณ โรงเรียนนาคนาวาอุปถ้มภ์ สำนักงานเขตสวนหลวง
ปีการศึกษา 2550-2551
ได้รับพระราชทาน
เครื่องราชฯ
ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยภรณ์มงกุฎไทย
ชั้นที่ 3 ชื่อ ตริตาภรณ์ Click
5 ธันวาคม 2550
รับรางวัล
ทุนการศึกษา
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล จำนวน 3 ทุน
การผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ หัวข้อ การทำความดี
โดยใช้โปรแกรม Macromedia Flash
และเข้าค่ายกิจกรรมเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับ IT
สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร ครัง้ที่ 4/2550 Click
ปีการศึกษา 2550
ผู้ช่วยวิทยากร
อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างบทเรียนสื่อการเรียนรู้ CAI
ด้วยโปรแกรม Authorware
ณ โรงเรียนหัวหมาก และ โรงเรียนคลองกลันตัน Click
ปีการศึกษา 2548
รับรางวัล
ทุนการศึกษา
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล
การผลิตสื่อ (E-Card)
และได้เข้าค่ายกิจกรรมเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับ IT
ณ จังหวัดระยอง ระดับมัธยมศึกษา ระดับกรุงเทพมหานคร
ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร Click
ปีการศึกษา 2547
รางวัลที่ 1
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล
ประเภทโปรแกรม Macromedia Flash
ระดับช่วงชั้นที่ 3
การประกวดแข่งขันใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
งานนิทรรศการ "เรียนรู้ยุคใหม่ ก้าวไกลกับ ICT"
ณ โรงเรียนวัดลานบุญ สำนักงานเขตลาดกระบัง Click
15 ธันวาคม 2547