หน้าแรก
 คำแนะนำการใช้บทเรียน
 ข้อมูลรายวิชา
 แบบทดสอบก่อนเรียน
 แบบทดสอบหลังเรียน
 1 รู้จักโครงงานคอมพิวเตอร์
 2 หลักการพัฒนาโครงงาน
 3 เค้าโครงข้อเสนอโครงงานฯ
 4 การเขียนรายงานโครงงานฯ
 ตัวอย่างโครงงานคอมฯ
    งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
 ตัวอย่างโครงงานฯ สสวท.
ตัวอย่างรายงานโครงงานฯ
 ตัวอย่างผลงานโครงงานฯ
ครูอุเบกขา เศรษฐศุภกูล
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
รายการ

สถานที่อบรม

วัน เดือน ปี
อบรมหลักสูตร ความรู้ด้านการบริหารสถานศึกษา Click
ณ โรงแรมเวล จังหวัดนครปฐม
1-2
ธันวาคม 2561
อบรมพัฒนาบุคลากร ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/ 2561
การเงินพัสดุพื้นฐานที่ข้าราชการควรใช้ในการปฏิบัติงาน
การสร้างจิตสำนึกและเทคนิคการอนุรักษ์พลังงาน
และการออกแบบการเรียนรู้เพื่อยกระดับมาตรฐานตัวชี้วัด ที่ส่งผลต่อคะแนน O-net
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
11
พฤษภาคม 2561
ประชุม โครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือ ต.อ.พ. สู้ความเป็นเลิศ (ครั้งที่5) Click
โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี
23-25
กันยายน 2561
การจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชาเพื่อบูรณาการจัดการศึกษา
ในยุคไทยแลนด์ 4.0
รหัสหลักสูตร 613181014 รุ่นที่ 005 14 ชั่วโมง
อบรมพัฒนาตนเองตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
Click
โรงแรมเมาท์เทน บีช จังหวัดชลบุรี
4-5
สิงหาคม 2561
อบรมพัฒนาบุคลากรเรื่อง การดูแลนักเรียนและการออกแบบวัดผลประเมินผล
ยุคไทยแลนด์ 4.0 Click
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
31
ตุลาคม 2560
ประชุมสัมมนา โครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือ ต.อ.พ. สู่ความเป็นเลิศ (ครั้งที่ 4) Click
โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ จังหวัด อุดรธานี
24-26
กันยายน 2560
อบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
สำนักงานคณะกรรมารการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ Click
ระบบออนไลน์
26
กรกฎาคม 2560
อบรมการพัฒนาระบบสอบออนไลน์และ
คลังข้อสอบ มาตรฐาน STOS 5910 Click
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
1-2
มิถุนายน 2560
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
โครงการ นิเทศ กำกับ ติดตาม การบริหาร
และการจัดการศึกษา ตามระบบ PDCA
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
15-16
มีนาคม 2560
STEM Education
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
14
มีนาคม 2560
อบรมพัฒนาบุคลากรก่อนปิดภาคเรียน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
8
มีนาคม 2560
อบรมพัฒนาบุคลากรก่อนเปิดภาคเรียน
เรื่อง กฎหมายที่ครูควรรู้สู่ศตวรรษที่ 21
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
31
ตุลาคม 2559
การประชุมสัมมนา
การพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 3
โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง
25-27
กันยายน 2559
อบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
5
กรกฏาคม 2559
การประชุมเชิงปฏิบัติเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน
สำหรับบุคลากรของโรงเรียน
ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
จอมเทียน ปาล์ม บีช แอนด์ รีสอร์ท
 จังหวัดชลบุรี
2-3
กรกฎาคม 2559
อบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดยยึดภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐาน
และผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์
การอบรม TEPE ๕๘๑๐๑
การสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการ
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
21
มิถุนายน 2559
คณะกรรมการจัดนิทรรศการ
สัปดาห์ทางวิชาการ
หนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงงาน 2558
“บูรณาการทักษะแห่งศตวรรษที่ 21”
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
10-11
มีนาคม 2559
ประชุมเชิงปฏิบัติ
การเสริมสร้างมาตรฐานการวัดและประเมินผล
3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ไม่จัดสอบ O-NET 
สหวิทยาเขตราชนครินทร์
โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม
25
กุมภาพันธ์ 2559

โครงการสร้างครูแกนนำที่ปรึกษาโครงงาน
และนวัตกรรม ระยะที่ 2
การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ครูแกนนำที่ปรึกษาโครงงาน และนวัตกรรม

ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
23 -24
ตุลาคม 2558
ประชุมสัมมนา
โครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือ
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
 สู่ความเป็นเลิศ (ครั้งที่ 2)
โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว
จังหวัดเชียงใหม่
1 – 3
ตุลาคม 2558
อบรมเชิงปฏิบัติการ
การสร้างสื่อการสอนe-learning แบบรวดเร็ว
เรื่อง การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยี AR บนมือถือและแท็บแล็ต
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
18-19
กรกฏาคม 2558
อบรมเชิงปฏิบัติการ
ให้ความรู้ในการจัดการเรียนการสอนและ
ใช้เทคโนโลยี เพื่อการศึกษาด้าน ICT
สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
10-12
กรกฎาคม 2558
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
 และ สวนฟักข้าวลุงนะ
กรุงเทพมหานคร และ
อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
8
มิถุนายน 2558
อบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การพัฒนาระบบบริหาร
ตามเกณฑ์ TQA และตามเกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่ง สพฐ. (OBECQA) Click
โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
2-4
พฤษภาคม 2558
อบรมครูแกนนำที่ปรึกษาโครงงาน
ทางวิชาการ ระยะที่ 1
โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
31
มีนาคม 2558 
โครงการอบรมปฏิรูปครุไทย
 เพื่อการจัดการศึกษา ในศตวรรษที่ 21
กลุ่มสาระ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
30
มีนาคม 2558
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
โครงการนิเทศ กำกับ ติดตาม การบริหาร
และการจัดการศึกษาตามระบบ PDCA
ปีการศึกษา 2558
โรงแรมนิรันดร์แกนด์ กรุงเทพฯ
25 - 26
มีนาคม 2558
การประชุมสัมมนา
โครงการความร่วมมือ
ในการพัฒนาคุณภาพครู สู่คุณภาพผู้เรียน
สหวิทยาเขตศรีนครินทร์
โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
16
มีนาคม 2558
การประชุมสัมมนาโครงการพัฒนาบุคลการ
โรงเรียนในเครือเตรียมพัฒน์ สู่ความเป็นเลิศ
โรงแรมสตาร์ จังหวัด ระยอง
7-9
ธันวาคม 2557
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
การติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน ประจำปี 2557 Click
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 มัธยมศึกษา เขต 2
ณ ห้องประชุม
ริมบึงสวนนงนุช จังหวัดชลบุรี
29-30
สิงหาคม 2557
ประชุมสัมมนา
โครงการส่งเสริมครูสู่ความสามารถ
ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ
ในศตวรรษที่ 21
สหวิทยาเขต ศรีนครินทร์
โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
4
สิงหาคม 2557
ประชุมการนิเทศภายใน การเขียนโครงการ
 / กิจกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 ประจำปี 2557 การตรวจสอบ PDCA
โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
28
กรกฎาคม 2557
ศึกษาดูงานโครงการช่างหัวมัน
ตามพระราชดำริ
และโรงเรียนวังไกลกังวล
จังหวัดเพชรบุรี และ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
17
มิถุนายน 2557
อบรม การคัดกรองนักเรียน
ที่มีความต้องการพิเศษ และทักษะที่จำเป็น
ในการจัดการศึกษา สำหรับนักเรียน
ที่มีความต้องการพิเศษ
โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
12
พฤษภาคม 2557
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
โครงการพัฒนาระบบบริหาร นิเทศ กำกับ
 ติดตาม การบริหารและจัดการศึกษา
การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
ตามระบบ PDCA
โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพฯ
30
เมษายน 2557 –
1
พฤษภาคม 2557
ประชุมการบริหารจัดการ
"รางวัลคุณภาพแห่งชาติ"
(Thailand Qulity Award:TQA ) Click
โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
4
พฤศจิกายน 2556
อบรม โครงการพัฒนาบุคลากร
เรื่อง การเสริมสร้างประสิทธิภาพ
ระบบควบคุมภายในสถานศึกษา
(การบริหารความเสี่ยง) Click
โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
28
ตุลาคม 2556
อบรมพัฒนาบุคลากร ก่อนเปิดภาคเรียน
การควบคุมภายใน วินัย และ
จรรยาบรรณของข้าราชการครู
โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
23-25
ตุลาคม 2556

โครงการศึกษาดูงานและเพิ่มพูนทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษในต่างประเทศ
English language course in Singapore.
EF International Languag Schools Pte.Ltd.

สาธารณรัฐสิงคโปร์    
13 -18
ตุลาคม 2556
ประชุมสัมมนา
สร้างความเข้าใจในการจัดทำโครงการ
และจัดสรรงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ 2557 
โรงแรม
ทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพฯ
9-10
ตุลาคม 2556
อบรม "ยกระดับผลสัมฤทธิ์
คะแนน O-NET" Click
โรงเรียนหอวัง
1 สิงหาคม 2556
อบรมโครงการพัฒนาบุคลากรในการพัฒนางานทั้งระบบ
( Whole school Approach )
ตามขั้นตอนในการจัดการเรียนรวม
โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
29
กรกฎาคม 2556

อบรมการใช้งาน Application บน Mac Click

โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
27
กรกฎาคม 2556
ศึกษาดูงานโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล
และการประกอบนรถยนต์ TOYOTA
จังหวัดฉะเชิงเทรา
17
มิถุนายน 2556
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
โครงการเตรียมพัฒน์รักองค์กร

รอยัลฮิลล์ กอลืฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา
จังหวัดนครนายก
19 – 21
มีนาคม 2556
พัฒนาหลักสูตรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
13-16
มีนาคม 2556
ประชุมสัมมนาพัฒนาบุคลากร
เรื่อง ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
11-12
มีนาคม 2556
อบรมเชิงปฏิบัติการ
การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิชาการ
โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
11-12
ตุลาคม 2555
อบรม "การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน"
โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
10
ตุลาคม 2555
อบรมหลักสูตร
"ครูต้นแบบการจัดการเรียนร่วมสู่เรียนรวม"
โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
25
กันยายน 2555
เข้าฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-learning
และผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรม
ประจำปีการศึกษา 2555
หลักสูตรรายวิชาเลือกทั่วไป UTQ-216
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี:เทคโนโลยี
ตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ Click
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
29
มิถุนายน 2555
HTML5 for Basic Click
โรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์กราฟิก
NetDesign Thailand
5-27
พฤษภาคม 2555