หน้าแรก
 คำแนะนำการใช้บทเรียน
 ข้อมูลรายวิชา
 แบบทดสอบก่อนเรียน
 แบบทดสอบหลังเรียน
 1 รู้จักโครงงานคอมพิวเตอร์
     ความหมายโครงงานฯ
     องค์ประกอบโครงงานฯ
     คุณค่าของโครงงานฯ
     ประเภทของโครงงานฯ
     แบบฝึกหัด
 2 หลักการพัฒนาโครงงาน
 3 เค้าโครงข้อเสนอโครงงานฯ
 4 การเขียนรายงานโครงงานฯ
 ตัวอย่างโครงงานคอมฯ
    งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
 ตัวอย่างโครงงานฯ สสวท.
 ตัวอย่างรายงานโครงงานฯ
 ตัวอย่างผลงานโครงงานฯ

 

 

 

 

 
        1. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนาและแสดงความสามารถ
            ตามศักยภาพของตนเอง
        2. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า และเรียนรู้ในเรื่องที่ผู้เรียนสนใจ
            ได้ลึกซึ้งกว่าการเรียนในห้องตามปกติ
        3. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการคิด การแก้ปัญหา การตัดสินใจ             รวมทั้งการสื่อสารระหว่างกัน
        4. กระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจในการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ             และมีความสนใจที่จะประกอบอาชีพทางด้านนี้
        5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ในทางสร้างสรรค์
        6. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนและชุมชน รวมทั้ง       
            ส่งเสริมให้ชุมชนสนใจคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องมากขึ้น
        7. สร้างสำนึกและความรับผิดชอบในการศึกษาและพัฒนาระบบด้วยตนเอง