อบรมการพัฒนาระบบสอบออนไลน์และ
คลังข้อสอบ มาตรฐาน STOS 5910
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
วันที่ 1-2  มิถุนายน 2560